‪Versie 1 – 18/08/2010 Algemene voorwaarden 1

‪Atelier Dumon NV
Eriestraat 6, 8000 Brugge
 
 
‪ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
‪1. Onze facturen zijn betaalbaar te Brugge, contant zonder korting bij ontvangst
‪van de factuur.
‪2. Het aanvaarden van termijnen of uitstel van betaling ontneemt ons niet het
‪recht vervolging in te stellen voor het geheel van de vordering, zo één van de
‪vervaldagen niet geëerbiedigd wordt.
‪3. In geval van betwisting of procedure zijn alleen de rechtbanken te Brugge
‪bevoegd.
 
‪4. Facturen die laattijdig betaald worden, werpen van rechtswege en zonder
‪voorafgaande aanmaning een intrest af van 2 % per maand vanaf de
‪vervaldatum. Indien een vervallen factuur onbetaald blijft zonder een behoorlijke
‪rechtvaardiging binnen een termijn van 15 dagen die volgt op de toezending
‪van een ingebrekestelling, zal de koper bovendien een boete verschuldigd zijn
‪die 10 % beloopt van het bedrag dat onbetaald bleef na het verstrijken van de
‪voornoemde termijn, zulks met een minimum van 62,00 €.
‪5. Niet-betaling van de factuur op de vervaldag ontslaat ons van de verplichting
‪intussen ontvangen bestellingen af te werken of te leveren.
‪6. De verkoper behoudt zich het recht voor om, indien na het sluiten van de
‪overeenkomst maar voor de totale betaling van de prijs blijkt dat het krediet van
‪de koper in het gedrang komt of wanneer zijn kredietwaardigheid vermindert
‪zoals o.a. in volgende gevallen: het vragen van betalingstermijnen, protest, de
‪vraag tot minnelijk of gerechtelijk akkoord, het beslag op het geheel of een deel
‪van de goederen van de koper op vraag van een schuldeiser, vertraging in de
‪betalingen aan de R.S.Z. enz. ... een garantie te eisen die hij nodig acht voor de
‪goede uitvoering van de verbintenissen, zelfs na levering van de goederen.
‪Hiervoor is geen enkele ingebrekestelling vereist.
 
‪7. Tenzij tegenovergestelde overeenkomst worden de bestelorders zo vlug
‪mogelijk uitgevoerd doch zonder gewaarborgde termijn. De in de overeenkomst
‪vermelde leveringstermijn is slechts een schatting: een eventuele vertraging
‪kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige
‪schadevergoeding.
 
‪8. De leveringstermijn vangt slechts aan vanaf ontvangst van de eerste betaling
‪voorzien bij de bestelling en na ontvangst van alle gegevens nodig voor de
‪uitvoering van de bestelling.
‪9. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat ze
‪ter beschikking worden gesteld, mag hij de vervaldag van betaling niet uitstellen
‪en moet hij instaan voor de kosten van opslag en verzekering.
‪10. Tenzij tegenovergestelde overeenkomst, is de prijs van de goederen deze
‪geldend bij de datum van de levering.
 
‪11. Klachten of betwistingen moeten ons schriftelijk bereiken binnen acht dagen
‪na ontvangst van de levering, onder voorbehoud van verlies van alle rechten.
‪12. De garantie op iedere constructiefout is beperkt tot het vervangen in onze
‪werkhuizen, van de stukken die een fout vertonen, en geen schadevergoeding
‪kan gedurende de herstelling geëist worden.
 
‪13. De goederen worden in de fabriek van de verkoper verkocht en definitief in
‪ontvangst genomen. De goederen reizen op risico van de bestemmeling.
‪14. Indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen in de bijzondere voorwaarden
‪van aanneming kan de verkoper instaan voor transport en worden de goederen
‪in ontvangst genomen bij aankomst in het bedrijf van de koper voor montage.
‪15. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 13 blijven de
‪goederen eigendom van de verkoper tot integrale betaling van hun prijs.
‪16. De BTW en alle andere rechten en welkdanige kosten zijn ten laste van de
‪koper.
 
‪17. De tekeningen en beschrijvingen in onze prospectussen en offertes hebben
‪het karakter van benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts
‪voor zover dit in de offerte uitdrukkelijk vermeld wordt.
‪18, Alle plannen en ontwerpen, zelfs in offertestadium, welke wij aan onze
‪klanten toevertrouwen, blijven onze volle eigendom en dienen als vertrouwelijk
‪beschouwd te worden. Zij mogen zonder toestemming van de verkoper niet
‪worden gebruikt, gekopieerd, doorgegeven of ter kennis gebracht worden aan
‪derden. Schadevergoeding kan geëist worden bij niet·naleving van deze
‪bepaling.
 
‪19. Indien de koper de verkoper verplicht te werken op plannen, beschrijvingen
‪of informatie welke door de koper ter beschikking gesteld worden, is deze
‪uitsluitend verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of weglatingen en/of
‪brevetten.